Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο

Βραδινό Φόρεμα Με Όμορφους Φιόγκους Σε Μαύρο

Κανονική τιμή
€64,90
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€64,90
Size: 34
Υποσύνολο: €64,90
Δωρεάν Μεταφορικά

ΔΩΡΕΑΝ έξοδα αποστολής για αγορές άνω των 50€

Τα άμεσα διαθέσιμα είδη παραδίδονται συνήθως εντός 3-6 εργάσιμων ημερών.

Δυνατότητα επιστροφής
Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερών, εφόσον είναι σε άριστη κατάσταση και δεν έχουν κοπεί οι ετικέτες.
Βραδινό Φόρεμα Με Όμορφους Φιόγκους Σε Μαύρο

Βραδινό Φόρεμα Με Όμορφους Φιόγκους Σε Μαύρο

€64,90

Βραδινό Φόρεμα Με Όμορφους Φιόγκους Σε Μαύρο

€64,90
Size: 34

Σχετικά Προϊοντα

ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Ευχαριστούμε για την εγγραφή

Αυτό το email έχει καταχωρηθεί

Επιλογές

Επεξεργασία επιλογής
Όροι & Προϋποθέσεις
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης ( εφεξής "Όροι") ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (εφεξής οι «Υπηρεσίες») της «BrandNames»), που συνάπτεται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με κάθε πελάτη (εφεξής ο «Αγοραστής»). i. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ii. Τοποθέτηση παραγγελιών Καμία παραγγελία δεν θεωρείται αποδεκτή από τον Πωλητή εκτός εάν επιβεβαιωθεί εγγράφως από αυτόν (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, φαξ). iii. Προδιαγραφές Η ποσότητα, η ποιότητα και η περιγραφή των προϊόντων αναφέρονται ρητά στην προσφορά του Πωλητή (εάν γίνει αποδεκτή από τον Αγοραστή) ή στην παραγγελία (εφόσον γίνει δεκτή από τον Πωλητή). Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ενδεχόμενες αλλαγές των προδιαγραφών των Προϊόντων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις ή κατόπιν ειδικής απαίτησης του Αγοραστή, εφόσον η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει ουσιωδώς την ποιότητα ή την απόδοση των Προϊόντων. iv. Ακύρωση παραγγελίας Καμία παραγγελία που έχει γίνει αποδεκτή από τον Πωλητή δεν μπορεί να ακυρωθεί, να μεταβληθεί ή να ανασταλεί από τον Αγοραστή χωρίς την έγγραφη συμφωνία του Πωλητή και με την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής θα αποζημιώσει πλήρως τον Πωλητή έναντι όλων των ζημιών (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κέρδους) εξόδων (συμπεριλαμβανομένου του συνολικού κόστους εργατικών και πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται) και επιβαρύνσεων που επιβαρύνουν τον Πωλητή ως αποτέλεσμα της ακύρωσης, τροποποίησης ή αναστολής. v. ΤΙΜΗ vi. Ονομαστική αξία Όλες οι τιμές και τα ποσά που συμφωνήθηκαν μεταξύ των μερών είναι σε ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. vii. Συμφωνηθέν τίμημα Η τιμή των προϊόντων ή υπηρεσιών θα είναι η τιμή που αναφέρεται στην Παραγγελία και έχει γίνει αποδεκτή από τον Πωλητή ή ελλείψει τέτοιας Παραγγελίας ή αποδοχής, θα είναι η τιμή της έγγραφης προσφοράς του Πωλητή. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν για την περίοδο που αναφέρεται στην προσφορά (και αν δεν αναφέρεται περίοδος, μέχρι 180 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της προσφοράς), μετά την οποία μπορούν να μεταβληθούν από τον Πωλητή χωρίς να ειδοποιηθεί ο Αγοραστής. viii. ΦΠΑ, Κόστος μεταφοράς Η τιμή δεν περιλαμβάνει φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ή οποιαδήποτε οφειλόμενη φορολογία λόγω πώλησης του προϊόντος και δεν περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς, συσκευασίας, ασφάλισης ή εισαγωγικών ή εξαγωγικών διατυπώσεων, εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά. Όλα τα προαναφερθέντα επιβαρύνουν τον Αγοραστή. ix. Εκτός συμφωνηθέντος τιμήματος i. Η τιμή που αναφέρεται στη Σύμβαση περιλαμβάνει τις δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται ο Πωλητής σύμφωνα με τη Σύμβαση ή τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Ωστόσο, εάν ο Πωλητής αναλάβει οποιεσδήποτε δαπάνες οι οποίες, σύμφωνα με τη Σύμβαση, είναι για λογαριασμό του Αγοραστή (π.χ. για μεταφορά ή ασφάλιση), αυτά τα ποσά δεν θεωρούνται ότι έχουν συμπεριληφθεί στην συμφωνημένη τιμή και επιστρέφονται στον Πωλητή από τον Αγοραστή. x. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ xi. Πληρωμή Το τίμημα των πωληθέντων προϊόντων ή παρασχεθεισών υπηρεσιών πρέπει να καταβάλλεται αμέσως. Τα οφειλόμενα ποσά μεταφέρονται στην τράπεζα του Πωλητή και ο Αγοραστής θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής όταν τα αντίστοιχα ποσά έχουν ληφθεί από την τράπεζα του Πωλητή σε άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια. Οποιαδήποτε παράλειψη στην εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης αποτελεί ουσιώδη παραβίαση της σύμβασης εκ μέρους του Αγοραστή. Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τον τρόπο πληρωμής επιβαρύνουν τον Αγοραστή. xii. Προκαταβολή Ο Πωλητής δικαιούται ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει πλήρη ή μερική προκαταβολή του τιμήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του σε ημερομηνία που υποδεικνύει ο ίδιος και να αναστείλει την σχετική παραγωγή ή παράδοση μέχρις ότου η προκαταβολή έχει εξοφληθεί. Ελλείψει περαιτέρω διευκρινίσεων, θεωρείται ότι αυτή η προκαταβολή αφορά την πλήρη συμβατική τιμή και ότι η προκαταβολή πρέπει να παραληφθεί από τον Πωλητή σε άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης. Εάν ο Πωλητής έχει ζητήσει την προκαταβολή μέρους του τιμήματος της σύμβασης, οι όροι πληρωμής του υπόλοιπου ποσού θα καθοριστούν σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν άρθρο 4. xiii. Συμψηφισμός Όλα τα ποσά που οφείλονται στο πλαίσιο της Σύμβασης, τα οποία πρέπει να καταβληθούν από τον Αγοραστή στον Πωλητή, θα καταβληθούν στο ακέραιο και χωρίς καμία παρακράτηση και ο Αγοραστής δεν δικαιούται να προβάλει καμία συμψηφιστική πίστωση ή ανταπαίτηση κατά του Πωλητή για να δικαιολογήσει την παρακράτηση της πληρωμής αυτού του ποσού εν όλω ή εν μέρει. Ο Πωλητής θα δικαιούται να συμψηφίζει ποσά που οφείλει ο ίδιος στον Αγοραστή έναντι ποσών που οφείλει ο Αγοραστής στον Πωλητή. xiv. Τακτοποίηση ανεξόφλητων οφειλών Οι πληρωμές που έλαβε ο Πωλητής από τον Αγοραστή θα χρησιμοποιηθούν για την τακτοποίηση οφειλών του Αγοραστή σύμφωνα με τη Σύμβαση και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις κατά την ακόλουθη σειρά: ανεξόφλητες δαπάνες για την είσπραξη: α.χρεών, β.τόκων και γ.των αρχικών οφειλόμενων ποσών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαφορετική σειρά υποδεικνύει ο Αγοραστής. xv. Άμεσα πληρωτέα Τα ποσά που ο Αγοραστής οφείλει στον Πωλητή βάσει της Σύμβασης καθίστανται αμέσως οφειλόμενα και πληρωτέα στο ακέραιο εάν: i. Ο Αγοραστής δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει έγκαιρη πληρωμή στον Πωλητή. ii. Ο Αγοραστής έχει ζητήσει ή του έχει χορηγηθεί αναστολή πληρωμών ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή αν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Αγοραστής. iii. Ο Αγοραστής έχει σταματήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή τμήμα της. xvi. Ακυρωτικά τέλη Σε κάθε περίπτωση η ακύρωση ή οι τροποποιήσεις του συνόλου ή μέρους της παραγγελίας υπόκεινται σε προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή. Σε περίπτωση ακύρωσης ή τροποποίησης, ο Αγοραστής συμφωνεί να καταβάλει στον Πωλητή όλα τα έξοδα και τις ζημίες που υπέστη ο Πωλητής λόγω της ακύρωσης ή της τροποποίησης συν ένα εύλογο κέρδος. xvii. ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ xviii. Γενικοί Όροι i. Ο Πωλητής θα παραδώσει τα Προϊόντα σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, τις ημερομηνίες παράδοσης και τις οδηγίες παράδοσης (συμπεριλαμβανομένων του τόπου παράδοσης και του χρόνου παράδοσης) που καθορίζονται στην Παραγγελία. Η παράδοση θα ολοκληρωθεί όταν τα Προϊόντα έχουν εκφορτωθεί στον τόπο που ορίζει ο Πωλητής και η παράδοση αυτή έχει παραληφθεί από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, υπάλληλο ή σε προκαθορισμένη τοποθεσία. ii. Οι οδηγίες από τον Aγοραστή για μεταφορά προϊόντων σε άλλο πρόσωπο ισχύουν μόνο κατόπιν της έγγραφης συγκατάθεσης του Πωλητή και του προτεινόμενου προσώπου και εφόσον έχουν τακτοποιηθεί όλες οι οφειλές που σχετίζονται με αυτά τα προϊόντα. Για κάθε αλλαγή στον τόπο ή τρόπο μεταφοράς θα προβλέπεται αντίστοιχη χρέωση. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην παραδίδει ή να μεταφέρει Προϊόντα σε ή για λογαριασμό οποιουδήποτε προσώπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Αγοραστή. iii. Η ερμηνεία των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων παράδοσης διέπεται από την πιο πρόσφατη κατά το χρόνο σύναψης της συμφωνίας έκδοση των Incoterms, όπως καθορίστηκαν από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο. Η προθεσμία παράδοσης βασίζεται στις συνθήκες που ισχύουν κατά τη στιγμή της σύμβασης και στην έγκαιρη παράδοση των υλικών και των προϊόντων που παραγγέλνει η Εταιρία για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που προκύψει καθυστέρηση ως αποτέλεσμα αλλαγών σε αυτές τις περιστάσεις ή επειδή υλικά και/ή Προϊόντα που έχουν παραγγελθεί εγκαίρως για την εκτέλεση της συμφωνίας δεν παραδοθούν εγκαίρως, η παράδοση παρατείνεται κατά εύλογο χρονικό διάστημα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις. xix. Μεταφορά Όταν τα Προϊόντα είναι έτοιμα για αποστολή, ο Πωλητής πρέπει: (i) να ενημερώσει τον Aγοραστή και ο Aγοραστής οφείλει να δώσει οδηγίες αποστολής στον Πωλητή · (ii) καθορίζει τη μέθοδο μεταφοράς και αποστολής. Εάν ο Αγοραστής δεν παράσχει έγκαιρα οδηγίες αποστολής, ο Πωλητής θα αποστείλει τα Προϊόντα στον Αγοραστή με τα συνήθη μέσα μεταφοράς ή θα τα τοποθετήσει σε μια αποθήκη που έχει επιλέξει ο Πωλητής. Ο Αγοραστής θα πληρώσει ή θα καλύψει τυχόν επιπλέον έξοδα μεταφοράς για ειδική ή ταχεία μεταφορά. xx. ΕΓΓΥΗΣΗ xxi. Πεδίο εφαρμογής Ο Πωλητής εγγυάται στον Αγοραστή ότι τα Προϊόντα θα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα  λόγω ακατάλληλων υλικών ή ακατάλληλης κατασκευής και ότι θα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των Προϊόντων για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Ο Πωλητής ειδοποιείται αμέσως μόλις εντοπιστεί οποιοδήποτε ελάττωμα, (β) Ο Πωλητής διαπιστώνει ότι τα ελαττώματα στα Προϊόντα δεν οφείλονταν σε κατάχρηση, βανδαλισμό, αμέλεια, ακατάλληλο χειρισμό, εγκατάσταση ή αποστολή, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, αγορά από μη εξουσιοδοτημένη πηγή, αλλοίωση, ατύχημα ή ζημία ή παρόμοιες αιτίες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Πωλητή ή του εξουσιοδοτημένου προμηθευτή του. Οποιαδήποτε τροποποίηση των προϊόντων από τον Αγοραστή, εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς εκ των προτέρων από τον Πωλητή, ακυρώνει την παραπάνω εγγύηση. xxii. Υποχρεώσεις Πωλητή Όταν ο Πωλητής διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν είναι ελαττωματικό και καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση, δύναται, ενεργώντας κατά τη διακριτική του ευχέρεια : (α). να επισκευάσει το προϊόν, (β). να αντικαταστήσει το προϊόν, (γ). να εκδώσει στον Αγοραστή πίστωση η οποία αντιστοιχεί στο ποσό που κατέβαλε ο Αγοραστής για την αγορά του προϊόντος. Ο Πωλητής δεν έχει άλλη ευθύνη έναντι του Αγοραστή για τα Προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση. xxiii. Περιορισμός ευθύνης Πωλητή Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τον Αγοραστή και δεν μεταβιβάζεται σε επομένους αγοραστές ή χρήστες των προϊόντων. Ο Πωλητής αποποιείται ρητά οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό. Το παρόν άρθρο 8 διευκρινίζει τα αποκλειστικά δικαιώματα του Αγοραστή στο πλαίσιο της εγγύησης. Κανένας πωλητής ή αντιπρόσωπος του Πωλητή δεν εξουσιοδοτείται να παράσχει οποιαδήποτε εγγύηση ή να προβεί σε οποιοδήποτε ισχυρισμό αντίθετο με τους ορούς που περιέχονται σε αυτό το άρθρο. xxiv. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ xxv. Γενικοί Όροι Ο Πωλητής δέχεται μόνο αιτήματα επιστροφής που σχετίζονται με την ποσότητα, το βάρος ή τις προδιαγραφές των Προϊόντων ή εάν τα Προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τα δείγματα που είχε διαθέσει ο Πωλητής. Ο Αγοραστής πρέπει να επιθεωρήσει τα προϊόντα αμέσως μετά την παράδοση. Τα αιτήματα επιστροφής που αφορούν ελαττώματα που είναι εμφανή κατά την επιθεώρηση των Προϊόντων καθώς και όσα αφορούν την ποσότητα, το βάρος ή τις προδιαγραφές πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς εντός δύο (2) εβδομάδων από την παράδοση και να περιλαμβάνουν πλήρη περιγραφή των προβαλλομένων ελαττωμάτων, ελλείψει της οποίας δεν θα μπορεί να ζητήσει επιστροφή των Προϊόντων. Αιτήματα επιστροφής που αφορούν άλλα ελαττώματα πρέπει να υποβάλλονται και αυτά γραπτώς εντός δύο (2) εβδομάδων από την ανακάλυψή τους και να περιλαμβάνουν πλήρη περιγραφή των σχετικών ελαττωμάτων. Καμία αξίωση για επιστροφή δεν μπορεί να ικανοποιηθεί όταν έχουν παρέλθει έξι (6) εβδομάδες από την παράδοση. Για να είναι αποδεκτή η επιστροφή τους, τα Προϊόντα θα πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση με την παράδοση, σφραγισμένα και άθικτα στην αρχική τους συσκευασία, μαζί με το αρχικό τιμολόγιο αγοράς. Προϊόντα ειδικής παραγγελίας δεν γίνονται αποδεκτά για ανταλλαγή ή επιστροφή. xxvi. Υποχρεώσεις Πωλητή Με την επιφύλαξη των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, σε περίπτωση έγκαιρης και δικαιολογημένης αξίωσης επιστροφής, ο Πωλητής υποχρεούται μόνο, κατ 'επιλογή του : (α) να επισκευάσει τα προϊόντα, (β) να τα αντικαταστήσει ή (γ) να πιστώσει στον αγοραστή το αντίστοιχο τίμημα για τα ελαττωματικά προϊόντα. xxvii. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ xxviii. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται έναντι του Αγοραστή ούτε θεωρείται ότι παραβιάζει τη Σύμβαση λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση ή μη εκτέλεση των υποχρεώσεών του σε σχέση με τα Προϊόντα, εάν η καθυστέρηση οφειλόταν σε ανωτέρα βία. Για τους σκοπούς της παρούσας ρήτρας, ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτο γεγονός πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο του Πωλητή, όπως, ενδεικτικά, οποιαδήποτε κυβερνητική ή άλλη πράξη, μη έκδοση αδειών, εχθροπραξίες μεταξύ εθνών, πόλεμος, εμφύλιες αναταραχές, εμφύλιος πόλεμος, εξέγερση, αποκλεισμοί, εισαγωγικοί ή εξαγωγικοί κανονισμοί ή εμπάργκο, καταιγίδες, εθνική έκτακτη ανάγκη, σεισμός, πυρκαγιές, έκρηξη, πλημμύρες, τυφώνες ή άλλες εξαιρετικές καιρικές συνθήκες ή φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές πράξεις, ατυχήματα, σαμποτάζ, ελλείψεις σε υλικά ή προμήθειες, μολυσματικές ασθένειες, επιδημίες, καθώς και ταξιδιωτικοί περιορισμοί ή προειδοποιήσεις λόγω τέτοιων γεγονότων. xxix. Εάν οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή οποιαδήποτε παράλειψη εκτέλεσης της Σύμβασης οφείλεται στην καθυστέρηση ενός υπεργολάβου του Πωλητή και είναι πέραν του ελέγχου και χωρίς την υπαιτιότητα του Πωλητή, ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση αυτή. xxx. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο Αγοραστής διατηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα οποιωνδήποτε επιχειρηματικών πληροφοριών σχετίζονται με τον Πωλητή και δεν τις αποκαλύπτει σε τρίτους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή. Οι επιχειρηματικές πληροφορίες πρέπει να ερμηνεύονται με την ευρύτερη έννοια και περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία που αποκαλύπτεται στον Αγοραστή από τον Πωλητή ή που έρχεται σε γνώση του Αγοραστή στο πλαίσιο της συμφωνίας. Ωστόσο, ο Αγοραστής μπορεί να αποκαλύψει στους υπαλλήλους του, σε συνδεδεμένες εταιρείες, σε πράκτορες ή σε υπεργολάβους του μόνο όσες επιχειρηματικές πληροφορίες είναι αναγκαίες να γνωρίζουν υπό τον όρο ότι οι τρίτοι έχουν ενημερωθεί για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και έχουν συνάψει σύμβασης τήρησης απορρήτου με τον Αγοραστή. xxxi. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ xxxii. Πεδίο εφαρμογής i. Όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Αγοραστή ή το προσωπικό του Αγοραστή στο πλαίσιο της Σύμβασης, ο Αγοραστής δεσμεύεται ότι το προσωπικό του: i. θα επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ή σύμφωνα με τις κατά καιρούς τεκμηριωμένες οδηγίες του Πωλητή, ii. δεν θα τροποποιήσει ή θα αναπροσαρμόσει το περιεχόμενο των Προσωπικών Δεδομένων ή δεν θα δημοσιοποιήσει ή θα επιτρέψει τη γνωστοποίηση Προσωπικών Δεδομένων σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον Πωλητή να το πράξει, iii. θα εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία καθώς και από τυχαία ή παράνομη απώλεια, καταστροφή, ζημία, τροποποίηση ή δημοσιοποίηση, για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την εξασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων του Υποκειμένου των Δεδομένων, iv. θα διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό του Αγοραστή που συμμετέχει στην παροχή των Υπηρεσιών έχει συνάψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας με τον Αγοραστή και επιπλέον θα διασφαλίσει ότι το προσωπικό αυτό θα ενημερώνεται και θα τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, v. θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως ισχύει, και δεν θα προβεί σε πράξη ή θα επιτρέψει κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο παραβίαση της Νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, vi. θα παράσχει έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση του Αγοραστή με τη νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως δύναται ενίοτε να απαιτηθεί από τον Πωλητή, vii. θα συνεργάζεται και θα συνδράμει τον Πωλητή, και θα θέτει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να μπορεί ο Πωλητής να συμμορφώνεται προς τα αιτήματα του Υποκειμένου των Δεδομένων για την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ανάκτησης ή διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων του αντίστοιχου Υποκειμένου των Δεδομένων), viii. δεν θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή (και υπό την προϋπόθεση, σε περίπτωση μεταβίβασης εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ύπαρξης σχετικού εγγράφου ή εκτέλεσης συμφωνίας που, σύμφωνα με την εύλογη γνώμη του Πωλητή, είναι απαραίτητα για τη νόμιμη πραγματοποίηση οποιασδήποτε τέτοιας διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων), ix. κατόπιν αιτήματος του Πωλητή ή οποιασδήποτε αρμόδιας ρυθμιστικής ή εποπτικής αρχής, θα υποβάλει για έλεγχο στον Πωλητή, στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του (που δεσμεύονται από υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας) και/ή στους εκπροσώπους της αρμόδιας ρυθμιστικής ή εποπτικής αρχής, τις δραστηριότητες επεξεργασίας (και συναφείς δραστηριότητες) που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης, x. θα παύσει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων αμέσως μετά τη λήξη της Σύμβασης ή των Υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται και το συντομότερο δυνατόν, κατ’ επιλογή του Πωλητή, είτε θα επιστρέψει ή θα διαγράψει από τα συστήματά του τα Προσωπικά Δεδομένα και τα αντίγραφα τους ή τις πληροφορίες που περιέχουν, και ο Αγοραστής θα επιβεβαιώσει εγγράφως ότι ο όρος αυτός (x) έχει τηρηθεί πλήρως. Οι διατάξεις αυτής της προϋπόθεσης (x) δεν ισχύουν στο βαθμό που ο Αγοραστής υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να διατηρεί αντίγραφα των Προσωπικών Δεδομένων. ii. Ο Αγοραστής θα ειδοποιήσει τον Πωλητή όσο το δυνατόν συντομότερα και οπωσδήποτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από: i. κάθε νομικά δεσμευτική αίτηση για δημοσιοποίηση Προσωπικών Δεδομένων από μια αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου ή από άλλη αρμόδια αρχή, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από το νόμο ii. κάθε αίτηση που έχει παραληφθεί απευθείας από ένα Υποκείμενο Δεδομένων χωρίς να ανταποκρίνεται στο αίτημα αυτό, εκτός εάν το απαιτεί ο νόμος ή έχει άλλως εξουσιοδοτηθεί από τον Πωλητή να το πράξει iii. τη λήψη οποιασδήποτε αλληλογραφίας, ειδοποίησης ή άλλης επικοινωνίας είτε προφορικά είτε γραπτώς από το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφόρησης, από οποιονδήποτε άλλο σχετικό ρυθμιστή προστασίας δεδομένων ή από οποιονδήποτε άλλο ρυθμιστή ή πρόσωπο, σχετικό με την προστασία Προσωπικών Δεδομένων. iv. την πληροφόρηση της παραβίασης των όρων αυτού του όρου 13. xxxiii. Περιστατικό παραβίασης δεδομένων i. Με την επιφύλαξη των άλλων παραγράφων του άρθρου 13, εάν ο Αγοραστής ή κάποιο μέλος του προσωπικού του Αγοραστή λάβει γνώση οποιουδήποτε συμβάντος παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, τότε ο Αγοραστής θα ειδοποιήσει αμέσως (και σε κάθε περίπτωση μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την ανακάλυψη) τον Πωλητή μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Αγοραστής παρέχει όλα τα μέσα και τη συνδρομή του στον Πωλητή για να ειδοποιήσει το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφόρησης ή και κάθε άλλο σχετικό ρυθμιστή προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ή ανάλογο όργανο σε οποιαδήποτε άλλη σχετική δικαιοδοσία και σε οποιονδήποτε οργανισμό μπορεί να τον διαδεχθεί ή να τον αντικαταστήσει κατά διαστήματα) για το περιστατικό παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων και παρέχει στον Πωλητή πληροφορίες που μπορεί να ζητηθούν από αυτούς σε σχέση με το περιστατικό παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων και/ή για να ειδοποιήσει ο Πωλητής τα Υποκείμενα των δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση. ii. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής, με τη συγκατάθεση του Πωλητή, αναθέσει κάποια από τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με το άρθρο 13, σε κάποιον υπο-επεξεργαστή Προσωπικών Δεδομένων, το πράττει μόνο με γραπτή συμφωνία με τον υπο-επεξεργαστή, ο οποίος υπέχει τις ίδιες υποχρεώσεις με αυτές που επιβάλλονται στον Αγοραστή υπό το άρθρο 13. Ο Αγοραστής ενημερώνει εκ των προτέρων τον Πωλητή για κάθε υπο-επεξεργαστή. Σε κάθε περίπτωση, ο Αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις των αντιπροσώπων, του προσωπικού και των υπο-επεξεργαστών του σαν να ήταν δικές του πράξεις και παραλείψεις. xxxiv. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας Δεδομένων Για τους σκοπούς του άρθρου 13, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων θα διέπονται και θα ερμηνεύονται με βάση τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) («GDPR») καθώς και την Οδηγία 2002/58/ΕΚ της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy Directive), καθώς και οποιοδήποτε μεταγενέστερο ή ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς περιορισμό, και κάθε άλλο εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία αναφορικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως μπορεί να τροποποιείται και να ισχύει. xxxv. ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ xxxvi. Εφαρμοστέο δίκαιο Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας. Εκτός και εάν συμφωνηθεί κάποια εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων, τα μέρη συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα, για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. xxxvii. Μεταφράσεις Η ελληνική έκδοση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων θα είναι η αυθεντική και δεσμευτική έκδοση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης, ασυμφωνίας ή αντίφασης μεταξύ της ελληνικής έκδοσης και των μεταφράσεων, υπερισχύει η έκδοση της συμφωνίας στην ελληνική γλώσσα για σκοπούς ερμηνείας και επίλυσης διαφορών.
this is just a warning
Σύνδεση